HELBURUAK-OBJETIVOS

ALTZAGA IKASTOLAren HELBURUAK

1.-PLURALTASUNA

Ikasleen nortasuna eta prestakuntza integrala askatasunez garatzea, bizikidetza demokratikoa ahalbidetzen duten balioak oinarritzat harturik eta honako balio hauek sustatuz: gaitasun eta jarrera kritikoa, berdintasuna, justizia, parte-hartzea, pluraltasuna, kontzientzia-askatasuna, elkartasuna, gizarte arazoekiko kezka, tolerantzia, elkarrenganako errespetua eta giza eskubideen babesa.

2.- PARTE-HARTZEA

Irakasleek, familiek eta ikasleek ikastolaren kudeaketan era demokratikoan parte hartzeko duten eskubidea sustatzea eta bermatzea.

3.-INTEGRAZIOA

Ikasleen jatorrizko desberdintasunak ezabatzeko elementu gisa jokatzea.

4.-HEZIKIDETZA

Gure irakaskuntzan genero-berdintasuna bermatzea.

5.-EUSKALTZALETASUNA

Euskal herritarrak diren aldetik, ikasleei beren kultura-nortasunaz jabetzen laguntzea, gure historia eta kultura irakatsiz, eta beren ingurune geografikoan, sozioekonomikoan eta sozialean sustraitzeko bidea ematea.

6.-AKONFESIONALTASUNA

Erlijio-sinesmen guztiak errespetatzea.

7.-BALIO-HEZKUNTZA  

Gure helburua ikasleen garapen integrala lortzea da, hezkuntzaren bidez balio hauek sustatuz:

-Autonomia pertsonala

-Autoestimua

-Erantzukizuna

-Osasuna

-Bakea

-Askatasuna

-Lankidetza eta elkartasuna

-Ingurumenaren errespetua

-Tolerantzia

8.- IKERKUNTZA ETA BERRIKUNTZA

Kalitate oneko irakaskuntza bermatzea, edukien balio pedagogikoari eta metodoen eraginkortasunari arreta berezia eskainiz. Horretarako, gure inguruan gertatzen ari diren aurrerapenak kontuan hartzen dituzten metodologia aktibo eta malguak erabiltzea, eta irakasleak birziklatzea, metodologia horiek erabiltzeko gai izan daitezen.

9.- METODOLOGIA AKTIBOA

Ikasleengan ohitura intelektualak, lan-teknikak eta beste garatzea eta, aldez aurreko ezagupenak oinarritzat harturik, arlo guztietako ezagupen berriak bereganatzea, era integratzailean.

10.-BALIABIDEAK SOZIALIZATZEA

Gastuak guztien artean ordaintzeko ohitura sustatzea, kostuak gutxitzeko eta desberdintasunak saihesteko. Ikasleengan guztion ondasunekiko errespetua eta horrek dakarren erantzukizuna sustatzea. Halaber, gauzak birziklatzeko eta liburuak nahiz materialak hobeto baliatzeko ohitura sustatzea.

11.-FAMILIA-GIROA

Ikastolan giza harremanen kalitatea sustatzea.

OBJETIVOS de ALTZAGA IKASTOLA

1.-PLURALISMO

Impulsar el desarrollo en libertad de la personalidad y la formación integral del alumnado, basándonos en los valores que hacen posible la convivencia democrática, fomentando la capacidad y actitud crítica, la igualdad,  la justicia, la participación, el respeto al pluralismo y la libertad de conciencia, la solidaridad, la inquietud social, la tolerancia y el respeto mutuo, así como la defensa de los derechos humanos.

2.- PARTICIPACIÓN

Promover y garantizar el derecho a la participación democrática del profesorado, las familias, y el alumnado en la gestión del centro.

3.-INTEGRACIÓN

Actuar como elemento de compensación de las desigualdades de origen del  alumnado.

4.-COEDUCACIÓN

Asegurar la igualdad de género en la enseñanza que se imparta.

5.-EUSKALZALETASUNA

Facilitar el descubrimiento por el alumnado de su identidad cultural como miembros del pueblo vasco mediante el conocimiento de su historia y cultura propias, fomentando el enraizamiento del alumnado en su entorno geográfico, socioeconómico y cultural.

6.-ACONFESIONALIDAD

Respetar las variadas y distintas creencias religiosas.

7.-EDUCACIÓN EN VALORES  

Nuestro objetivo es el desarrollo integral del alumnado fomentando la educación en los siguientes valores:

-Autonomía personal

-Autoestima

-Responsabilidad

-Salud

-Paz

-Libertad

-Cooperación y solidaridad

-Respeto del medio ambiente

-Tolerancia

8.- INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Asegurar la prestación de una enseñanza de calidad, con especial atención al valor pedagógico de los contenidos a impartir y a la eficacia de los métodos a utilizar, introduciendo metodologías activas y flexibles que tengan en cuenta los avances que se están produciendo en nuestro entorno y el correspondiente reciclaje del profesorado.

9.- METODOLOGÍA ACTIVA

Desarrollar en el alumnado la adquisición de hábitos intelectuales, técnicas de trabajo etc. y, basándose en los conocimientos previos, adquirir nuevos conocimentos de forma  integradora entre todas las áreas.

10.-SOCIALIZACIÓN DE RECURSOS

Impulsar el gasto mancomunado para abaratar costos y evitar diferencias.

Promover en el alumnado el respeto por  lo común y la responsabilidad que ello conlleva.

Impulsar así mismo el reciclaje y el mejor aprovechamiento de los libros y materiales.

11.-FAMILIARIDAD

Impulsar la calidad de las relaciones humanas en el centro.